Bản vẽ mặt cắt nhôm TUNGKUANG

Bản vẽ mặt cắt nhôm Tungkuang, bản vẽ lắp ghép, bảng trọng lượng thanh nhôm

1.  Bản vẽ mặt cắt cửa đi nhôm Tungkuang:

 • Cửa đi nhôm Tungkuang hệ TK108
 • Cửa đi nhôm Tungkuang  hệ TKDK
 • Cửa đi nhôm Tungkuang hệ TK700
 • Cửa đi nhôm Tungkuang hệ TK760
 • Cửa đi nhôm Tungkuang TK1000

2. Bản vẽ mặt cắt cửa sổ nhôm Tungkuang:

 • Cửa sổ lùa nhôm Tungkuang hệ TK-500
 • Cửa sổ lùa nhôm Tungkuang hệ TK-720
 • Cửa sổ lùa nhôm Tungkuang hệ TK-760
 • Cửa sổ lùa nhôm Tungkuang hệ TK-802
 • Cửa sổ lùa nhôm Tungkuang hệ TK-820
 • Cửa sổ lùa nhôm Tungkuang hệ TK-880
 • Cửa sổ lùa nhôm Tungkuang hệ TK-890
 • Cửa sổ lùa nhôm Tungkuang hệ TK-1020
 • Cửa sổ lùa nhôm Tungkuang hệ TK-1089

3. Cửa sổ mở quay, mở hất nhôm Tungkuang:

 • Cửa sổ mở hất nhôm Tungkuang hệ TK-38
 • Cửa sổ mở hất nhôm Tungkuang hệ TK-39
 • Cửa sổ mở hất nhôm Tungkuang hệ TK-1038
 • Cửa sổ mở hất nhôm Tungkuang hệ TK-1039

4. Cửa chớp nhôm lá sách nhôm Tungkuang:

 • Cửa chớp lá sách TK-Z1, TK-Z2, TK-Z3
 • Cửa chớp lá sách TK-ZM

5. Vách mặt dụng nhôm Tungkuang:

 • Vách mặt dựng nhôm Tungkuang AV
 • Vách ngăn nhôm TK-80
 • Vách ngăn nhôm TK-700

Không có sản phẩm trong danh mục này.